Strana Magnificat Slovakia sa pripája k protestom ohľadne plánovaného  odstránenia pamätníka štúrovcov  na námestí Ľudovíta Štúra v Bratislave,  a zároveň žiada Mestské zastupiteľstvo, aby upustilo od plánovaného zámeru nahradiť súsošie sochou rakúsko-uhorskej cisárovnej Márie Terézie. Akt odstránenia súsošia štúrovcov by bol neprijateľným krokom, ktorý odporuje aj stanovám našej strany, v ktorých sa strana Magnificat Slovakia zaväzuje chrániť národné, kultúrne a duchovné dedičstvo Slovenska. 

Anton Selecký, predseda

politickej strany Magnificat Slovakia

***********************************************

Milan Ftáčnik- primátor

    Bratislava 21. 4. 2012                                                                                                                                                                        Služby občanom/Front Office

                                                                                                                                                                                                         Primaciálne nám. 1 (P.O.Box 192)
814 99 Bratislava

 Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy bude zasadať vo štvrtok 26. APRÍLA o 8.00. HOD. o tom, či premiestnia Pamätník štúrovcov z Námestia Ľudovíta Štúra v Bratislave pri Dunaji.

 Aliancia za nedeľu, Slovensko, o.z. vyjadruje svoju podporu vyhláseniu:

-Predsedníctva ECAV na Slovensku zo dňa 3.11.2011 (príloha )- Vyhlásenie k snahám odstrániť súsošie štúrovcov z Nám. Ľ. Štúra v Bratislave, ako aj :

-Spolku slovenských spisovateľov

-Matice slovenskej

-Kongresu slovenskej inteligencie

-Panslovanskej únie

Sme toho názoru, že schválenie a realizácia tohto projektu by vnieslo iba nové rozbroje do slovenskej spoločnosti. Štúrovci svojimi vychádzkami na Devín prispeli vo veľkej miere k rozvoju cyrilometodskej tradície na Slovensku a viedli národ k jednote.

Preto Aliancia za nedeľu- Slovensko, o. z., zvlášť v tomto čase vrcholiacich príprav na blížiace sa oslavy 1150 –teho výročia príchodu Slovanských vierozvestcov sv. Cyrila a sv. Metoda na územie Slovenska  žiada predstaviteľov hlavného mesta SR Bratislava a Bratislavy- Starého Mesta, aby sa navrhované premiestnenie súsošia štúrovcov nerealizovalo.

 S úctou,

 Mgr. Anton Čulen, predseda AZN

Tel: 0902 711 487

www.azn.nawebe.net

uskutocnujte.slovo@gmail.com

 http://www.azn.nawebe.net/view.php?nazevclanku=stanovisko-azn-k-snaham-o-odstranenie-susosia-sturovcov&cisloclanku=2012040011

 

Vyhlásenie k snahám odstrániť súsošie štúrovcov z Nám. Ľ. Štúra v Bratislave

So znepokojením sledujeme iniciatívy, ktoré chcú presadiť, aby súsošie štúrovcov na Námestí Ľ. Štúra bolo nahradené kópiou pôvodného súsošia cisárovnej Márie Terézie.

Osobnosť Ľudovíta Štúra a hnutie štúrovcov reprezentuje v slovenskej spoločnosti hodnoty humanity, demokratickosti, úcty k slobode všetkých národov, no najmä hodnotu sebažertvy za slobodu slovenského národa. Štúrov čin z 19. septembra 1848, keď na Myjave vyhlásil Deň slovenskej nezávislosti a spoločne s J. M. Hurbanom a M. M. Hodžom založili prvú Slovenskú národnú radu, inšpiroval celé generácie Slovákov v boji za svojbytnosť a za vytvorenie vlastného, demokratického štátu. Nie sme za premiestnenie súsošia štúrovcov z Námestia Ľudovíta Štúra. Návrh na jeho premiestnenie na Námestie slobody nie je adekvátny ani z odborného architektonického hľadiska, nakoľko toto súsošie bolo vytvorené pre proporčne menšie námestie a tvorí jeho centrum už dlhé roky.

Blíži sa 200. výročie narodenia Ľudovíta Štúra (r. 2015), ktorý svojimi aktivitami tvorivo rozvíjal myšlienky reformácie. Jeho kodifikácia spisovného slovenského jazyka naplnila Lutherovu myšlienku sprístupniť slovo Božie všetkým veriacim v ich národnom jazyku. Štúrova slovenčina sa zároveň stala rozhodujúcim prvkom integrácie Slovákov ako moderného európskeho národa.

Vážime si zásluhy osvietenských panovníkov cisárovnej Márie Terézie a jej syna Jozefa II., za ktorého panovania vzišiel Tolerančný patent, a máme pochopenie pre vznik novej, dôstojnej sochy Márie Terézie, sme však proti jej inštalovaniu v podobe, ktorá symbolizuje útlak z konca 19. storočia.

Proti inštalácii repliky sochy Márie Terézie na Námestí Ľ. Štúra v Bratislave sa postavili nielen poprední odborníci, architekti, umelci a spisovatelia, Bratislavčania i Matica slovenská, ale aj občania z celého Slovenska. V Bratislave je možné nájsť iné, primerané miesto na umiestnenie novej sochy panovníčky.

Každý pokus vedome vnášať do slovenskej spoločnosti rozbroje kvôli reminiscenciám v súvislosti s bývalou monarchiou v našej novej, nezávislej Slovenskej republike považujeme za neprimeraný.

Žiadame predstaviteľov Hlavného mesta SR Bratislava a Bratislavy-Starého Mesta, aby sa navrhované premiestnenie súsošia štúrovcov nerealizovalo.

Bratislava 28. október 2011

Miloš Klátik, generálny biskup, v. r.
Pavel Delinga, generálny dozorca, v. r.

Predsedníctvo ECAV na Slovensku | 3.11.2011 


From: SSSU [mailto:sssu@orangemail.sk] Sent: Monday, April 16, 2012 3:08 PM
To: Destinataires non révélés:
Subject: Pozvánka na oslavy 29. aprila 2012 na DEVÍNE – Bratislava.

VZÁCNI PRIATELIA, MATICIARI A SLOVENSKÉ VLASTENECKÉ SPOLKY!
 
1. Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy bude zasadať vo štvrtok 26. APRÍLA o 8.00. HOD. o tom, či premiestnia Pamätník štúrovcov z Námestia Ľudovíta Štúra v Bratislave pri Dunaji. Práve preto sme sa spoločne KONGRES SLOVENSKEJ INTELIGENCIE spoločne s PANSLOVANSKOU ÚNIOU a MATICOU SLOVENSKOU rozhodli stretnúť sa v tento dátum a hodinu na Primaciálnom námestí pred Radnicou Bratislavy, aby sme vyjadrili svoju PODPORU ZACHOVANIU ŠTÚROVCOV NA POVODNOM MIESTE. Vyzývame aj spolok KRESŤANSKÉ SLOVENSKO, ŠTÚROVU SPOLOČNOSŤ a všetkých ktorí v ten deň môžu prísť na Priamciálne námestie, aby sme ukázali aj počtom svoju silu a ochotu brániť Pamätník štúrovcov proti nezmyselným nápadom provokatérov z Bratislavského orkasného spolku premiestňovať symbol slovenskej štátnosti.Prosím Vás orzpošlite tento mail všetkým vlastencom, ľuďom dobrej vôle, aby prišli a ukázali koľko nás je, a aby sme ukázali aj svoje odhodlanie postaviť sa každému citovému zraňovaniu slovenských občanov! 

odporúč priateľom
  • gplus
  • pinterest