Aktuálne – Kráľovná pokoja: Sledujte znamenia, Panna Mária v Dechticiach, Modlitba bolesti, Mons. Pavel M. Hnilica, Začíname 100. výročie Fatimy

 Posolstvo Kráľovnej pokoja

Sledujte znamenia čias

„Drahé deti,
moje materinské srdce túži po vašom úprimnom obrátení a pevnej viere,
aby ste mohli šíriť lásku a pokoj všetkým, ktorí vás obklopujú.
Ale, deti moje, nezabudnite, každý z vás je jedinečným svetom
pred nebeským Otcom. Preto dovoľte, aby vo vás neustále pôsobilo
maria1dielo Ducha Svätého. Buďte mojimi duchovne čistými deťmi.
V duchovnosti je krása. Všetko, čo je duchovné je živé a veľmi pekné.
Nezabudnite, že v Eucharistii, ktorá je srdcom viery,
je môj Syn stále s vami. Prichádza k vám a s vami láme chlieb,
pretože, deti moje, kvôli vám zomrel, vstal z mŕtvych a znovu prichádza.
Tieto moje slová sú vám známe, pretože sú pravdou a pravda sa nemení.
Ale mnohé moje deti na ne zabudli. Deti moje, moje slová nie sú
ani staré, ani nové, ony sú večné. Preto vás, deti moje, pozývam,
aby ste dobre sledovali znamenia čias, aby ste „zhromažďovali
rozbité kríže“ a boli apoštolmi oznámenia. Ďakujem vám.“

Prostredníctvom Mirjany Dragičevičovej – Soldovej,  Medžugorie, 2. Mája 2016

Zjavenie Kráľovnej pomoci, 8. mája 2016

*******************************************************************************

Modlitba bolesti

str5dvojstlpdoluBolesť. Mnohí nemáme z ničoho iného väčší strach. Počul som aj názor, – prijmem aj smrť, keď bude rýchla, ale nebudem trpieť.

Sú aj väčšie muky, ako telesné.  Muky duše, či muky srdca. Bolesť však pozdvihuje a je modlitbou, ako hovorí Panna Mária. Kardinál František Tomášek povedal:  Keď niekto za cirkev trpí, to je to najviac, čo môže urobiť.“  Dnes nemusíme bolesť vyhľadávať. Prepadá nás v najnevhodnejších chvíľach. Bránime sa, riešime ju, vyhýbame sa jej. Ale neprijímame ju. A to je chyba. „Bolesť pozdvihuje a je najväčšou modlitbou. Môj Syn miluje zvlášť tých, ktorí trpia bolesťou.“  Mária hovorí aj toto: „poznám vaše bolesti.“ A to je posila. Nádej. Vedomie, že Matka trpí so svojimi deťmi. Či nie je ako Sedembolestná účastná na bolestiach nášho národa?  To je obrovská potecha a  prísľub. Matka Sedembolestná je Víťazkou nad peklom.  Aj každého z nás povoláva k podielu na tomto víťazstve. Bez bolesti to ale nejde. Bez bolesti kríža, a obety.  Málokto chápal, keď povedala „ďakujte za kríž“.  „Objím svoj kríž“, „miluj svoj kríž…“  Prečo? Dejiny spásy sú zároveň dejinami bolesti, bolesti ako nástroja spásy. Tretie fatimské tajomstvo hovorí jasne:  „Pod ramenami kríža boli dvaja anjeli. Každý z nich mal v ruke krištáľovú krhlu, do ktorej zbierali krv mučeníkov a ňou polievali duše, ktoré sa približovali k Bohu.” A toto je výzva aj mne, tebe, každému z nás. Panna Mária povedala fatimským deťom:  „Chcete sa obetovať Bohu a znášať všetky utrpenia, ktoré na vás zošle, na zmierenie za hriechy, ktorými je urážaný, a ako prosbu za obrátenie hriešnikov?“ Odpovedali:  „Áno, chceme!“. Ako odpovieš ty?    Anton Selecký
Pros za nás, Mária

Začíname 100. Výročie Fatimy  (13. mája 2017)

Fatima – finále dejín

fd8a0dec5194b2c1e7511a2775717eb3Citát:  „Predovšetkým prijmite s odovzdanosťou utrpenie, ktoré vám Pán posiela a znášajte ho trpezlivo“.           (Anjel vo Fatime)

Výročia Neba i pekla *  Dejinný boj *  Satanova žiadosť * Proroctvo storočia * Otázka života a smrti *  Osobná výzva kresťana

V roku 2017 si budeme pripomínať viaceré významné výročia udalostí, ktoré podstatne ovplyvnili vývoj ľudstva v Európe a na celom svete a mali či majú veľký dopad aj na naše životy a rodiny.

Sú to – 500. výročie od vystúpenia Martina Luthera (1517, Wittenberg), 300. výročie  od založenia slobodomurárskych lóží (1717, Londýn) a najmä 100. výročie od zjavení Panny Márie vo Fatime (13. mája až 13. októbra 1917) a od boľševickej revolúcie (7. novembra 1917, Petrohrad). Je takéto stretnutie výročí takých udalostí náhodné?

Fatimské udalosti

a prorocké predpovede sa týkajú všetkých ľudí, najdôležitejšich svetových udalostí a veľkého utrpenia alebo záchrany ľudstva v 20. a v 21. storočí.  Duchovný boj Zlého proti ľudstvu a bolestná očista sa stupňuje.  Súčasťou toho je invázia skazenosti a manipulatívne zotročovanie masmédiami a judášskymi peniazmi. Ale aj masová imigrácia moslimov do Európy prispieva ku chaosu, z ktorého sa má vytvoriť Nový svetový poriadok. Avšak  prebúdzajú a mobilizujú sa aj kresťania. Táto bitka a víťazstvo boli predpovedané na začiatku dejín: „Nepriateľstvo ustanovujem medzi tebou a ženou, medzi tvojím potomstvom a jej potomstvom, ono ti rozšliape hlavu a ty mu zraníš pätu“ (Gn 3, 15). Čítame o tom aj v evanjeliu a v Apokalypse, u proroka Daniela a v mnohých zjaveniach, najmä vo Fatime. Tu, 13. júla 1917 Panna Mária dala slovo: „Nakoniec zvíťazí moje Nepoškvrnené Srdce.“

Pápež Lev XIII.

v r. 1890 mal toto zjavenie: počul rozhovor, v ktorom Satan žiadal od Pána väčšiu moc na 75 až 100 rokov, aby mohol zničiť jeho Cirkev. Kristus mu povedal: „Znič, ak môžeš! Dám ti väčšiu moc. I viac času.“ Väčšia satanská moc začala pôsobiť najmä od boľševickej revolúcie (VOSR) v roku 1917. Ale podľa zjavenia, ktoré mal Lev XIII. by sa malo v r. 2017 tých 100 rokov moci Satana dovŕšiť.  Bude rok 2017 počiatkom víťazstva Nepoškvrneného Srdca Márie? Pravdepodobne áno. Naznačil to aj pápež Benedikt XVI. vo svojej homílii 13. mája 2010 vo Fatime, kedy ju ukončil výzvou: „Nech týchto sedem rokov, ktoré nás delia od stého výročia zjavení, urýchlia ohlásené víťazstvo Nepoškvrneného Srdca Panny Márie na slávu Najsvätejšej Trojice!“

Panna Mária – záchrana sveta
Mons. Pavel M. Hnilica v Medžugorí

Pomoc Matky

fatimski-pastierikoviaPol roka pred ruskou boľševickou revolúciou prišla ohrozenému ľudstvu na pomoc Panna Mária vo Fatime. Zjavovala sa od 13. mája do 13. októbra 1917 trom deťom od 10 do 7 rokov, pastierikom Lucii, Františkovi a Hyacinte a predpovedala skorý koniec Prvej svetovej vojny, revolúciu v Rusku a ďaší vývoj, závisiaci od plnenia alebo neplnenia jej výziev a podmienok. Ale nechajme rozprávať najstaršiu z nich, Luciu: „Potom sme pozdvihli oči k Panne Márii, ktorá nám s dobrotou a smútkom povedala: – Videli ste peklo, kam padajú duše biednych hriešnikov. Aby ich Boh zachránil, chce vo svete zaviesť úctu k môjmu Nepoškvrnenému Srdcu. Ak budú robiť to, čo vám poviem, mnohé duše sa zachránia budú mať pokoj. Vojna sa končí, ale ak neprestanú urážať Boha, počas pontifikátu Pia XI. sa začne iná, ešte horšia. Keď budete vidieť noc, ožiarenú neznámym svetlom (v noci na 25. januára 1938 ožiarila celú Európu neznáma silná žiara, aj moji rodičia o nej rozprávali), vedzte, že je to veľké znamenie, ktoré vám Boh dáva, že ide potrestať svet za jeho zločiny prostredníctvom vojny, hladu a prenasledovania Cirkvi a Svätého Otca.

Aby sa tomu predišlo, budem žiadať zasvätenie Ruska môjmu Nepoškvrnenému Srdcu a odčiňujúce sväté prijímania v prvé soboty. Ak prijmú moje požiadavky, Rusko sa obráti a budú mať pokoj, ak nie, roznesie svoje bludy do celého sveta, šíriac vojny a prenasledovanie Cirkvi. Dobrí budú mučení, Svätý Otec bude veľa trpieť, mnohé národy budú zničené. Nakoniec zvíťazí moje Nepoškvrnené Srdce. Svätý Otec mi zasvätí Rusko, ktoré sa obráti a svetu bude dopriate obdobie mieru. A Portugalsko si zachová dogmy viery.“

Pre úplnosť

predpovedaných udalostí vo Fatime pripájame po texte tzv. Druhého fatimského tajomstva aj tretie tajomstvo, opäť prostredníctvom sestry Lucie: „Po dvoch častiach, ktoré som už vyložila, videli sme po ľavej strane našej Panej trochu vyššie anjela s ohnivým mečom v ľavej ruke. Šľahal z neho iskriaci plameň, ktorý, ako sa zdá, mal zapáliť celý svet. Iskry však zhasínali pri dotyku s jasom našej Panej, ktorý vychádzal z jej pravej ruky smerom k nemu. Anjel, ukazujúc pravou rukou na zem, silným hlasom zvolal: – Pokánie, pokánie, pokánie!“

Ďalej fatimské deti videli biskupa v bielom, ako prechádza cez veľké mesto, spolovice zrúcané a vystupuje na vrch, kde kľačiac pod veľkým krížom je zastrelený skupinou vojakov. Takým istým spôsobom zomierajú aj biskupi, kňazi, rehoľníci a rehoľníčky a rôzne svetské osoby. Pod ramenami kríža videli dvoch anjelov: zachytávali krv mučeníkov a ňou polievali duše, ktoré sa približovali k Bohu.

Posolstvo Fatimy

je stále aktuálne a vyzýva nás  k odpovedi. Ako sa zachovať k tomuto tretiemu tajomstvu? Je ešte stále aktuálne? Odpoveď nám opäť pomôže dať pápež Benedikt XVI., ktorý 13. mája 2010 vo Fatime povedal aj tieto slová: „Klamal by sám seba ten, kto by si myslel, že prorocké posolstvo Fatimy je ukončené. V ňom ožíva zámer Boha, ktorý sa pýta od počiatku človeka: „Kde je tvoj brat Ábel? (…) Hlas krvi tvojho brata hlasno volá zo zeme ku mne“ (Gn 4, 9). Človek dokázal spustiť kolobeh smrti a hrôzy, ale zastaviť ho nedokáže… Vo Svätom Písme sa často uvádza, že Boh hľadá spravodlivých, aby zachránil celé mesto ľudí. A to sa deje aj tu vo Fatime, keď sa Panna Mária pýta (detí, ale dodajme, aj nás): „Chcete sa ponúknuť Bohu a znášať každé utrpenie, ktoré na vás zošle, ako obetu za odčinenie hriechov, ktorými ho ľudia urazili a ako prosbu za obrátenie hriešnikov?“ (Spomienky sestry Lucie: 1, 1652).

Ako prvá vstúpila

do bolestnej trhliny medzi Bohom a človekom našich čias fatimská Matka Milosrdenstva. Jej Nepoškvrnené Srdce odprosuje a uzmieruje Pána Boha, zvelebuje ho, prihovára sa za nás a pozýva nás zasvätiť sa mu a spolupracovať s ním na záchrane jej ohrozených detí.

Podľa návodu Panny Márie aj tri fatimské deti prijali úlohu uzmierovať Pána Boha v zástupnom pokání a prinášať modlitby a obety za obrátenie hriešnikov. A robili to hrdinsky. Na túto úlohu ich už rok pred zjaveniami Panny Márie pripravoval Anjel mieru a Portugalska. Pri prvom zjavení im povedal: „Nebojte sa, ja som Anjel mieru. Modlite sa so mnou!“ Kľakol si a sklonil čelo až k zemi. Uchvátení týmto nadprirodzeným javom sme ho nasledovali a opakovali sme slová, ktoré sme z jeho úst počuli: Môj Bože, v Teba verím. Teba vzývam, v Teba dúfam, Teba milujem. Prosím Ťa za odpustenie pre všetkých, ktorí neveria, ktorí sa nemodlia, v Teba nedúfajú a Teba nemilujú“. Potom tieto slová trikrát zopakoval, vstal a povedal: „Takto sa modlite! Srdce Ježišovo a Máriino pozorne načúva hlasu vašich prosieb“. A potom zmizol.

Pri druhom zjavení

anjela sa deti práve hrali. Anjel povedal:  „Čo tu robíte? Modlite sa! Veľa sa modlite! Najsvätejšie Srdce Ježišovo a Máriie vám chcú preukázať milosrdenstvo. Prinášajte Najvyššiemu ustavičné modlitby a obete. Čo najviac, ako len môžete, prinášajte zmiernu obetu za hriechy, ktorými je Boh urážaný a ako prosbu za obrátenie hriešnikov. Tak budete privolávať mier na svoju vlasť. Ja som anjel strážny, Anjel Portugalska. Predovšetkým prijmite s odovzdanosťou utrpenie, ktoré vám Pán posiela a znášajte ho trpezlivo“.

Deti, ktoré v r. 1916 mali iba šesť až deväť rokov, privolali v spolupráci s Anjelom Portugalska a s Pannou Máriou mier na svoju vlasť. Portugalsko nebolo zatiahnuté ani do I. A II. svetovej vojny, ani do revolúcie (ako Španielsko). Pod vplyvom Fatimy sa Portugalsko obrátilo a v roku 1925 a 1929 portugalskí biskupi zasvätili vlasť a národ Nepoškvrnenému Srdcu. Portugalsko prijalo svoju Matku a jej výzvy: osobné pokánie, spoveď, prvé soboty so zmiernym sv. prijímaním a zasvätením Nepoškvrnenému Srdcu, sv. ruženec, zástupné pokánie a zmierne modlitby a obety, život v jednote s Ježišom, Máriou a Cirkvou. A veľmi sa im to oplatilo.

Druhé Turíce

Skúsme aj my vstúpiť do trhlín – v sile Svätého Ducha, Božieho slova a Krvi Baránka! A v spojení so Srdcom pokornej, víťaznej Panny! Uzmierme zlo a vytlačme Zlého! Svätý Duch sa už teší… Víťazstvo Nepoškvrneného Srdca bude aj jeho víťazstvom. Už prichádza jar Ducha, nové či druhé Turice, oveľa väčšie ako prvé: „Potom vylejem svojho Ducha na každé telo“ (Joel 3, 1). Už skoro bude pripravená Nevesta pre svojho Ženícha. A „Duch i nevesta (už) volajú: „Príď, Pane Ježišu!“ (Zj 22, 17.20). Cirkev, v ktorej časti je už prítomná jar Ducha, tak zmýšľa, tak túžobne volá, tak sa modlí. Zatiaľ však ešte treba statočne bojovať – ako fatimské deti.      Václav Kocian

KINO:  Fatima

Fatima: Cesta k mieru

Svet sa nachádza na pokraji zrútenia – duchovného, morálneho , kultúrneho, politického i ekonomického. Panna Mária ponúkla vo Fatime šancu, ako zachrániť ľudstvo z hroziacej katastrofy, ktorá sa zdá byť neodvratná.  (Prednáška Mária Borghezia z Európskeho Parlamentu na Konferencii o Fatime)

******************************************************************************

Tretie tajomstvo

Prednáška o Fatime a treťom tajomstve, ktoré v roku 2000 zverejnil pápež Ján Pavol II.  Tretie fatimské tajomstvo bolo a dodnes je opradené rôznymi verziami a hypotézami.  Avšak to, že v našej dobe je toto tajomstvo kľúčom k pochopeniu stavu súčasného sveta, je nespochybniteľné.

******************************************************************************

Chvíľa pre pesničku: Shema

odporúč priateľom
  • gplus
  • pinterest