S T A N O V Y

občianskeho združenia

M A G N I F I C A T    S L O V A K I A

§ 1

Názov združenia:        MAGNIFICAT  SLOVAKIA

Sídlo:                             Belinského ul. č  24, 851 01 Bratislava, Slovenská republika

IČO:                              3 0 8 0 9 6 3 1

§ 2

1.  Cieľ činnosti:

Cieľom združenia je:

a)  rozširovanie mariánskeho posolstva

b) organizovanie modlitbových skupín

c) sociálna výpomoc

d) charitatívna činnosť

e) pomoc telesne a duševne postihnutým

f) všestranný rozvoj náboženských a pútnických miest

g) zachovávanie a ochrana cyrilometodského kultúrneho a duchovného dedičstva

h) ochrana svedomia, ľudských a občianskych  práv a ľudského života v každom štádiu

§ 3

1.      Združenie dosahuje svoj cieľ:

a)      prednáškami, podujatiami a schôdzami

b)      verejnými podujatiami pre deti, mládež, verejnosť

c)      verejnoprospešnou činnosťou a aktivitami v zmysle zamerania združenia

d)      zriadením samostatných organizačných jednotiek

e)      podporovaním a organizovaním charitatívnej činnosti

f)   vydávaním mesačníka M ROSA

2. Na podporu realizácie cieľov združenia bude o. z.  Magnificat  Slovakia vydávať a rozširovať brožúrky, knihy, časopisy, nosiče zvuku a obrazu, odznaky a ostatný informačný materiál z vlastnej produkcie a z iných zdrojov

§ 4

1.       Členstvo:

Členom združenia sa môžu stať fyzické alebo právnické osoby, ktoré sa hlásia k cieľom

združenia, bez ohľadu na to, či majú svoje bydlisko /sídlo/ na území SR alebo     v zahraničí.

2.       Spôsoby členstva v združení a jeho nadobudnutie:

–      riadni členovia

–      podporujúci členovia

–      čestní členovia

a)    Členom združenia sa možno stať na základe prihlášky, pričom predstavenstvo musí

rozhodnúť o prijatí za člena.

b)    Riadni členovia majú aktívne a pasívne volebné právo v rámci združenia. Riadny člen

môže byť zvolený do všetkých orgánov združenia.

c)       Podporujúci členovia združenia, ktorí nie sú riadnymi členmi združenia sú tí, ktorí sa

dobrovoľne zapájajú do činnosti združenia. Majú právo poradného hlasu. Podporujúci členovia, na základe   rozhodnutia predstavenstva, môžu tiež platiť členské príspevky.

d)       Čestné členstvo sa udeľuje rozhodnutím predstavenstva. Čestní členovia majú tie isté

práva ako podporujúci členovia.

§ 5

1.       Podpora členov združenia:

1.1. Všetci členovia sú povinní podporovať podľa vlastných síl záujmy združenia,

rešpektovať stanovy, rozhodnutia jeho orgánov, presne a včas platiť členské príspevky

a vyhnúť sa všetkému, čo by mohlo poškodiť dobré meno a záujmy združenia.

1.2. O tom, či členovia združenia porušili stanovy rozhoduje predstavenstvo nadpolovičnou

väčšinou.

§ 6

1.       Členské príspevky:

1.1.  Výšku členského príspevku určuje každoročne predstavenstvo. Predstavenstvo môže

členský  príspevok v prípadoch, ktoré sú hodné zohľadnenia, znížiť alebo odpustiť.

1.2.  Predstavenstvo má právo zvýšiť členský príspevok aj v priebehu roka.

§ 7

1.       Zánik členstva:

1.       Členstvo zaniká:

–     úmrtím člena

–         dobrovoľným vystúpením zo združenia, ktoré je kedykoľvek možné predložením /zaslaním/ prehlásenia predstavenstvu, alebo verejným prehlásením

–         vylúčením, ktoré môže urobiť predstavenstvo pri hrubom porušení členských povinností, hlavne pri porušeniach voči stanoveným cieľom združenia, alebo nezaplatením určeného členského príspevku za posledných 12 mesiacov

–         člen sa môže odvolať proti vylúčeniu písomným odvolaním valnému zhromaždeniu prostredníctvom predstavenstva, ktoré je povinné ho prerokovať na nasledujúcom valnom zhromaždení a rozhodnúť o ňom.

§ 8

1.       Orgány združenia sú:

1.       valné zhromaždenie

2.       predstavenstvo

§ 9

1.       Valné zhromaždenie:

1.       Valné zhromaždenie združenia tvoria riadni členovia.

2.       Riadne valné zhromaždenie sa koná minimálne raz za rok a zvoláva ho predstavenstvo.

3.       Mimoriadne valné zhromaždenie môže predstavenstvo zvolať podľa potreby, musí sa

však zvolať vtedy, ak to požaduje minimálne ¼ riadnych členov písomne s uvedením

dôvodov predstavenstvu. Ak predstavenstvo do 14 dní nevyhovie požiadavke zvolať

valné zhromaždenie, má právo náhradného zvolania valného zhromaždenia podľa

veku najstarší riadny člen, ktorý tiež žiadal zvolanie mimoriadneho valného

zhromaždenia. Podpisy na žiadosti o zvolanie mimoriadneho valného zhromaždenia

musia byť overené.

4.       Valné zhromaždenie sa zvoláva najmenej 14 dní vopred. Pozvánka musí obsahovať

miesto, čas konania zhromaždenia, začiatok a program valného zhromaždenia. Pozvánka

môže byť zaslaná aj faxom, diaľnopisom, elektronickou poštou, telexom.

5.       Predsedníctvo valného zhromaždenia vedie predseda predstavenstva. V prípade, že nie

je prítomný, tak iný člen predstavenstva, alebo najstarší prítomný riadny člen.

6.       Predseda predstavenstva otvára a ukončuje valné zhromaždenie, určuje, či je

zhromaždenie uznášaniaschopné, vedie rokovania a hlasovania.

7.       Predseda poverí člena predstavenstva alebo zamestnanca alebo spolupracovníka

združenia vedením protokolu.

8.       Protokol musí obsahovať:

a)       začiatok a ukončenie valného zhromaždenia

b)       stanovenie uznášaniaschopnosti

c)       program

d)       uznesenie

9.1.  Valné zhromaždenie je uznášaniaschopné v prípade, že je prítomných minimálne ¼

riadnych členov. Ak valné zhromaždenie v stanovenú hodinu začatia konania nie je uznášaniaschopné, uskutoční sa o pol hodinu nové valné zhromaždenie s tým istým programom. Toto nové valné zhromaždenie je uznášaniaschopné bez ohľadu na počet prítomných členov.

9.2.  Hlasovacie právo na valnom zhromaždení možno vykonávať iba osobne.

9.3.  Platné uznesenia možno prijať len k programu a vyžadujú si vo všeobecnosti

nadpolovičnú väčšinu platných odovzdaných hlasov. V prípade rovnosti hlasov

rozhoduje hlas predsedu. Mimo programu možno prijímať uznesenia len vtedy, keď sa

predmetu tohto uznesenia prizná neodkladnosť nadpolovičnou väčšinou hlasov

prítomných riadnych členov.

9.4.  Právo účasti na valnom zhromaždení majú len riadni členovia.

§ 10

1.       Pôsobnosť valného zhromaždenia:

1.       schvaľovanie správy o činnosti združenia

2.       schvaľovanie ročnej účtovnej uzávierky

3.       voľba a odvolanie predstavenstva

4.       zmeny stanov

5.       rozpustenie združenia

6.       zlúčenie s iným občianskym združením

§ 11

1.       Predstavenstvo:

1.       Predstavenstvo v počte maximálne 5 členov volí na dobu troch rokov valné

zhromaždenie z riadnych členov združenia.

2.       Členovia predstavenstva volia medzi sebou predsedu a podpredsedu.

3.       Ak jeden člen z predstavenstva vystúpi, alebo je vylúčený, má predstavenstvo právo

kooptovať na jeho miesto iného člena s dodatočným súhlasom valného zhromaždenia.

4.       Funkčné obdobie predstavenstva je ukončené až po nastúpení nového predstavenstva do

funkcie, t.j. maximálne do 15 dní po zvolení nového predstavenstva, alebo ustanovením

likvidátora.

5.       Predstavenstvo sa stretá minimálne dvakrát do roka.

6.       Predstavenstvo je uznášaniaschopné, ak boli pozvaní všetci jeho členovia a dostavili sa

minimálne traja jeho členovia.

7.       Zo zasadnutí predstavenstva sa musí spísať protokol.

8.       Na zasadnutiach predstavenstva sa môžu zúčastniť členovia združenia, ktorých

predstavenstvo výslovne pozvalo, pričom majú poradný hlas.

9.       Predstavenstvo menuje a odvoláva likvidátora združenia. V prípade nefunkčnosti

predstavenstva menuje a odvoláva likvidátora valné zhromaždenie.

10.    Predstavenstvo menuje a odvoláva likvidátora samostatných organizačných jednotiek.

V prípade nefunkčnosti predstavenstva rozhoduje o zrušení samostatnej organizačnej

jednotky, vymenovaní a odvolaní likvidátora samostatnej organizačnej jednotky  (prípadne iných naliehavých  krokoch) predseda predstavenstva.

§ 12

1.    Pôsobnosť predstavenstva:

Predstavenstvo rozhoduje najmä o:

a)    hospodárení združenia

b)    zostavení každoročného rozpočtu

c)    zvolaní valného zhromaždenia

d)    prijímaní a vylučovaní členov

e)    priznaní čestného členstva

f)    jednacom poriadku

g)    menovaní a odvolaní riaditeľa samostatnej organizačnej jednotky

h)    zrušení samostatnej organizačnej jednotky

§ 13

1.    Predstavenstvu prislúchajú všetky záležitosti, ktoré nie sú výslovne pridelené inému

orgánu združenia.

§ 14

1.   Zastupovanie združenia.

1.1. Združenie ako celok zastupuje a má právo zaväzovať:

a)   predseda predstavenstva samostatne

b)   iný člen predstavenstva písomne poverený predsedom predstavenstva

c)   hociktorý riadny člen klubu písomne poverený predsedom predstavenstva

2.   Organizačnú jednotku združenia zriadenú združením, ktorá má právo konať vo

svojom mene zastupuje a má právo zaväzovať jej riaditeľ samostatne.

3.   Riaditeľ samostatnej organizačnej jednotky nemá právo zaväzovať združenie ako

celok.

4.   Povinnosťou riaditeľa samostatnej organizačnej jednotky je predložiť predstavenstvu

do 15. apríla správu o činnosti a hospodárení s príslušnými účtovnými výkazmi za

predchádzajúci kalendárny rok

§ 15

  1. Majetok združenia:
  1. členské príspevky
  2. dary
  3. dotácie
  4. zisky z vlastných činností

§ 16

  1. Zásady hospodárenia združenia:

1.1.  Združenie zabezpečuje svoju činnosť a ciele nasledovnými spôsobmi:

a)    vyberaním členských príspevkov

b)    vyberaním darov od fyzických a právnických  osôb

c)    prijímaním dotácií

d)    ziskami z vykonávania vlastných činností uvedených v §3

e)    prijímaním iných darov finančných, hmotných alebo nehmotných

1.2.   Združenie prostredníctvom predstavenstva alebo ním poverených osôb nakladá

hospodárne so svojím majetkom.

1.3.   Združenie využíva svoj majetok na dosiahnutie stanovených cieľov.

1.4.   Združenie v prípade potreby rozdelí časť svojho majetku iným osobám podľa

rozhodnutia predstavenstva

1.5.   Združenie vedie riadnu evidenciu a účtovníctvo podľa platných zákonov.

§ 17

1.   Zánik občianskeho združenia:

1.   Združenie zaniká:

a)   rozpustením podľa rozhodnutia nadpolovičnej väčšiny valného zhromaždenia

b)   zlúčením s iným občianskym združením  podľa rozhodnutia nadpolovičnej väčšiny valného

zhromaždenia

2.   Majetkové vysporiadanie vykoná likvidátor určený podľa § 11.

§ 18

1.   Záverečné ustanovenia:

Zmena stanov bola schválená Valným zhromaždením konaným v Bratislave dňa 4. decembra 2006

Stanovy sú platné dňom ich vzatia zmeny stanov na vedomie na Ministerstve vnútra Slovenskej republiky. Týmto sa zrušujú stanovy o. z. Magnificat Slovakia registrované Ministerstvom vnútra SR dňa 15. októbra 2004 pod číslom VVS/1-900/90-9977-4.