Voľba dneška

„Drahé deti! Dnes vás pozývam aby ste sa modlili a postili na moje úmysly, pretože satan chce zničiť môj plán. … Mnohí prijali moje pozvanie, ale ohromný je počet tých, ktorí nechcú počuť ani prijať moje pozvanie. Preto vy, ktorí ste povedali áno, buďte silní a rozhodní.“
Milí priatelia! Buďte rozhodní a silní! To je odkaz Panny Márie do týchto dní. Prečo nám to hovorí? Sami vidíme okolo seba, čo sa deje. Na koho sa spoľahnúť? Od koho čakať riešenie? My to vieme. Je to samotná Panna Mária, ktorá zvíťazí nad Zlým. Situácia je jasná. K tomu, aby som bol silný a rozhodný, potrebujem živú vieru a modlitbu.
„V srdciach v ktorých horí oheň živej viery, horí oheň života a ním je Ježiš sám. A tak vaše rodiny nebudú chladné, ale bude v nich horieť oheň lásky a jednoty“. Myrna Nazzour nám pred niekoľkými týždňami prišla zdôrazniť, a to priamo na Slovensko, kam prvýkrát doniesla aj zázračnú ikonu Panny Márie z Damašku: Jednota, láska, pokoj! To potrebuje dnešné ľudstvo, to potrebuje Cirkev, Slovensko, každá rodina.
Milí priatelia, Ježiš povedal: „Choďte do celého sveta a hlásajte evanjelium všetkému stvoreniu“. (Mk 16,15-18) To isté dnes k nám hovorí Panna Mária. Nemáme Evanjelium hlásať iba medzi sebou, len tým, ktorí sú nám naklonení a ústretoví. Pomôžme Márii v boji so satanom! Svet sa zmieta v tomto boji. Celý svet čaká na riešenie, aj naša spoločnosť. Sú len dve možnosti. Sloboda alebo otroctvo. Večný život, alebo večná smrť. Boh alebo satan… To je voľba dneška. Anton Selecký

Strana Magnificat Slovakia

strana ľudí dobrej vôle

„Choďte do celého sveta a hlásajte Evanjelium všetkému stvoreniu…“
Milí priatelia, presne pred rokom sme vás vyzvali na mobilizáciu.
Dnes sme tu opäť s výzvou. Situácia je nanajvýš vážna. Preto ponúkame každému z vás túto možnosť:

Ide o založenie politickej strany Magnificat Slovakia. Bude to úplne nová organizácia. Magnificat Slovakia ako združenie bude pôsobiť aj naďalej bezo zmien.
Založenie strany v tejto situácii považujeme za mimoriadne a dôležité.
Program strany Magnificat Slovakia vychádza zo stanov nášho združenia.
Tie, ako už viete, tieto sú väčšinou občianskym sformulovaním posolstiev a výziev Panny Márie každému z nás. Stanovy ako aj program Magnificat Slovakia vychádza z Magnificatu (chválospevu) Panny Márie, ktorá jediná pomáha a môže pomôcť dnešnému svetu. Preto aj celú túto iniciatívu zverujeme do Jej Srdca.
Svojím podpisom pripojíš svoj súhlas k tomu, aby Magnificat Slovakia mohol aj na takom fóre ako vláda či parlament iniciovať alebo zasahovať do vážnych rozhodnutí, ktoré sa týkajú našej vlasti a teba osobne. Aby mohol presadzovať duchovne a občiansky prospešné aktivity.
Magnificat Slovakia nemá byť novou strechou starých politických tvárí. Strana Magnificat Slovakia ale chce byť otvorenou pre každého poctivého občana dobrej vôle.
Času nie je veľa. Ak sa teda rozhodneš pre podporu strany Magnificat Slovakia, stačí, ak podpíšeš a zoženieš niekoľko podpisov vo svojom okolí (rodine).
Po podpísaní prosíme urýchlene poslať hárok na uvedenú adresu .
Termín registrácie je do 15. novembra 2011. Je to takmer symbolický dátum. Áno, Slovensko potrebuje druhý – „opravný“ November…
Všetkým signatárom vyslovujem vrelú vďaku, a zároveň Magnificat Slovakia vyhlasuje modlitbovú aktivitu na úmysly Panny Márie, a to až do predčasných parlamentných volieb v marci 2012
Za prípravný výbor strany Magnificat Slovakia:
Anton Selecký

Prikladáme podpisový hárok. Prosíme záujemcov, aby ho vyplnili úplne a čitateľne. Ďakujeme!
Informácie o vývoji a situácii budeme prinášať postupne.

Programové tézy strany Magnificat Slovakia,
Strany ľudí dobrej vôle

1. Presadenie v Ústave SR zmienky o Bohu a Patrónke Slovenska, Sedembolestnej Panne Márii, ktorej sviatok je štátnym sviatkom SR

2. Ochrana a rozvoj duchovného a kultúrneho dedičstva sv. Cyrila a Metoda na Slovensku,

3. Ochrana ľudského života v každom štádiu, od počatia až po prirodzenú smrť

4. Ochrana a rozvoj duchovnej a spoločenskej integrity slovenského národa, jeho tradícií, povedomia, kultúry a histórie

5. Rešpekt a vzájomná spolupráca s historicky etablovanými národnostnými menšinami na území Slovenska

6. Solidarita a spolupráca s kresťanmi a ich iniciatívami doma i v zahraničí

7.Ustanovenie Zákona na ochranu prirodzenej rodiny a morálky, ako aj mravnej výchovy detí a mládeže

8. Prijatie Zmluvy so sv. Stolicou o výhrade svedomia

9. Podpora cirkevného školstva, materských škôlok a jaslí

10. Rozvoj a podpora drobného podnikania a malých fariem

11. Rozvoj domáceho poľnohospodárstva a potravinovej sebestačnosti

12. Zákonom garantovaná zdravotná a sociálna starostlivosť o ľudí v núdzi

13. Právo na spoločenské uplatnenie, voľnú nedeľu a spravodlivú mzdu každého občana

14. Transparentná sloboda prejavu a práva na objektívne informácie

15. Obnova resp. budovanie ekonomickej a právnej nezávislosti Slovenska

16. Spravodlivé a nezávislé súdnictvo

17. Ochrana vodného, pôdneho a lesného fondu Slovenska pred privatizáciou a zneužitím

2014.magnificat.sk, magnificat@stonline.sk

Podpisový hárok

F-Magnificat Slovakia-B 2

 

odporúč priateľom
  • gplus
  • pinterest